U rispettu è misuratu, cu lu porta 'lavi purtatu!

Il rispetto è misurato chi lo porta, lo riceve